VOIMAVARAKESKEINEN TYÖNOHJAUS

Dosentti, filosofian tohtori, työnohjaaja STOry Pirkko Mäenpää

– SINUA JA TYÖTÄSI VARTEN

Omaan pitkän työkokemuksen yliopistokouluttajana ja -tutkijana sekä erilaisissa johtamistehtävissä. Tältä pohjalta tarjoan Teille ja työyhteisöllenne työnohjauksen muodossa matkaa kohti tuoreita näkökulmia työhönne!

MITÄ VOIMAVARAKESKEINEN TYÖNOHJAUKSENI ON?

Se on luottamuksellinen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen prosessi, jonka keskipisteenä on aina asiakkaani omine lähtökohtineen ja voimavaroineen.

Autan asiakastani muun muassa

 • kehittymään työssään ja ammatissaan
 • ammatti-identiteetin selkiyttämisessä
 • ajan hallinnassa
 • kuormituksen purkamisessa
 • motivoitumaan työhön, jotta sen voi tehdä paremmin, onnistua ja kokea työn iloa
 • ristiriitojen käsittelyssä
 • toimivampaan vuorovaikutukseen, joka edistää yhteistyötä koko työyhteisössä

Tavoitteet kirjataan työnohjaussopimukseen ja tuloksia arvioidaan tarkastelemalla, onko tavoitteet saavutettu. Miten työnohjaus on vaikuttanut työntekoon? Näkyykö se tuloksissa?

MIHIN TYÖNOHJAUKSENI PERUSTUU?

 • Dialogisuuteen: opimme kuulemaan, mitä toinen sanoo, emmekä oleta, mitä hän tarkoittaa.
 • Reflektiivisyyteen: pohdimme työnohjauksen tavoitteiksi asetettuja asioita ja syvennymme niihin rauhassa.
 • Narratiivisuuteen: asiakkaani kertomus saa rinnalleen vaihtoehtoisia kertomuksia, jotka avaavat tilaa uudelle.
 • Ratkaisukeskeisyyteen: asetamme tavoitteita ja etsimme realistisia tapoja saavuttaa ne.
 • Sosiaaliseen konstruktionismiin: näkemyksemme eivät ole kiveen hakattuja, vaan niihin voidaan vaikuttaa rakentavasti ja suunnitelmallisesti.
 • Toimintaani työnohjaajana: Autan Teitä työssänne. Toimin luottamusta herättäen, tasa-arvoisesti ja kunnioittaen, Teistä ja työstänne kiinnostuneena. Syvennyn kanssanne työhönne rohkaisten ja kannustaen.

Kaikki tämä johtaa työssä oppimiseen ja uuteen ymmärrykseen, joka kumpuaa työntekijästä itsestään taitavan työnohjaajan ohjaamassa luovassa prosessissa.

MITÄ TYÖKOKEMUKSENI JA ELÄMÄNKOKEMUKSENI ANTAVAT TYÖNOHJAUKSELLENI?

 • Olen saanut monipuolisesti ymmärrystä johtamis- ja esimiestyöstä työskennellessäni projekti-, oppiaine- ja laitosjohdossa.
 • Kouluttajana olen oppinut selkeyttä, päämäärien asettamista ja aikarajoissa toimimista, konferenssien järjestäjänä organisointia. Vyyhdestä löytyy punainen lanka!
 • Tutkijantyöni on kehittänyt analyyttistä ajattelua.
 • Ryhmätyöstä, aktiivisesta yhdistystoiminnasta ja työskentelystä myös ulkomailla useissa maissa seuraa hyvä yhteistyökykyni ja vahva kansainvälinen kokemukseni.
 • Kolmen jo ison lapsen työssäkäyvänä äitinä olen oppinut saamaan asiat sujumaan arjessa.

Haluan olla auttamassa, kun kehitetään olosuhteita, joissa työ sujuu!

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi